Upravit stránku

Pořadatelem dostihů je:
Dostihový spolek, a.s.
IČ: 481 55 110,
DIČ: CZ 481 55 110

Vedená pod značkou B.918 u obchodního soudu Hradec Králové.

Adresa pořadatele:
Pražská 607, Pardubice 530 02
Tel.: +420 466 797 111
Fax: +420 466 335 304
E-mail: racecourse@zavodistepardubice.cz

Dostihy se konají podle platného Dostihového řádu Jockey Clubu České republiky a jeho doplňků zveřejněných ve Věstníku českého turfu. Pořadatel neručí a nemá odpovědnost za úrazy koní, jezdců a jiné škody vzniklé v souvislosti s jejich účastí v dostizích. Zodpovědnou osobou za každého přihlášeného koně je trenér nebo majitelem pověřený zástupce.

Přihlášky do dostihů a oznámení startujících koní

Adresa pro zasílání přihlášek do dostihů a oznámení startujících koní:

Jockey Club ČR
Radotínská 69, 159 00 Praha 5
Tel.: +420 257 941 437
Fax: +420 257 941 438, +420 257 941 171

Bankovní účet pro úhradu poplatků za přihlášky,oznámení startujících koní a ustájení prostřednictvím zúčtovacího centra:

Název účtu: TMM s.r.o.
Jméno banky: Unicredit Bank
Číslo účtu: 131191003/2700

K zápisnému a OSK bude účtováno 21 % DPH.

Neúčast koně v dostihu

Neúčast koně v dostihu je možné nahlásit v den konání dostihu mezi 9.00 - 10.00 hod na
telefonní číslo +420 777 750 922 (Kateřina Mandysová).

Podmínky pro start jezdců na pardubické dostihové dráze

Každý jezdec musí mít platnou licenci vydanou oficiální dostihovou autoritou, kterou je na požádání povinen předložit zástupci pořadatele nebo členům dostihové komise. Účast jezdců v dostizích se řídí platným Dostihovým řádem Jockey Clubu České republiky. Jezdec je povinen se na požádání podrobit dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v krvi, popřípadě antidopingové kontrole.

Podmínky pro účast koní v dostizích na pardubické dostihové dráze

Pro účast koní v dostizích je závaznou podmínkou předložení platného průkazu totožnosti dostihového koně a dodržení všech postupů stanovených Státní veterinární správou. Při veterinární přejímce je vyžadována fyzická účast koně. Veterinární přejímka na pardubickém závodišti probíhá vždy od 8.00 hodin a končí nejpozději 90 minut před startem 1. dostihu v daném dostihovém dnu.

Službu konající veterinární lékař má pravomoc kdykoliv prohlédnout nebo nechat předvést kteréhokoliv koně oznámeného jako startujícího v dostihu.A to za účasti majitele koně, jeho zmocněnce nebo trenéra. Veterinární prohlídku koní na 123. Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou zajistí pořadatel při příjezdu koně na závodiště. Podáním oznámení startujících koní se majitel zavazuje povinností podrobit svého koně kontrolnímu odběru pro potřeby antidopingové zkoušky.

Ustájení

Ustájení koní bez předběžné dohody s pořadatelem je možné až v den konání dostihu od 8.00 hodin. Před ustájením koně je trenér, majitel nebo jeho odpovědný zástupce povinen předložit ke kontrole službu konajícímu veterináři průkaz totožnosti ustájovaného koně. Pořadatel má právo podrobit každého koně veterinární prohlídce před jeho ustájením a v odůvodněném případě jeho ustájení odmítnout.

Do prostoru stájí je zakázáno vjíždět motorovými vozidly. V průběhu dostihového dne platí absolutní zákaz pohybu psů v areálu stájí. V době od 20.00 do 6.00 hodin se prostor stájí nachází v kontrolovaném střeženém režimu. Každý, kdo se pohybuje v této době v prostoru stájí, je povinen bezvýhradně uposlechnout pokynů zástupců pořadatele a bezpečnostní služby a na vyzvání prokázat svoji totožnost.

Vstup do prostoru stájí bude umožněn pouze trenérům a jezdcům s platnou licencí a vodičům viditelně označeným dle požadavků pořadatele, dále potom osobám dle příslušných ustanovení Dostihového řádu. Přísně je zakázán vstup osobám mladším 15 let. Voděním a manipulací s koňmi mohou být pověřeny pouze osoby starší 15-ti let, které jsou pro tuto činnost dostatečně způsobilé.

Placení poplatků za ustájení bude probíhat přes zúčtovací centrum z účtu majitele koně. Každý startující kůň bude mít automaticky přidělen box. Nebude povoleno stání koní na přepravnících na parkovišti.

Účast v dostizích

Pořadatel si vyhrazuje v souladu s příslušnými ustanoveními Dostihového řádu právo změny propozic. Zkušební skok je součástí dostihu a musí jej absolvovat všichni koně před startem překážkového dostihu. Dvojí zastavení či vybočení koně před zkušebním skokem nebo pád koně či jezdce vylučují koně z dostihu. Takto vyloučený kůň se nenachází v moci startéra. Na začátku dostihového dne bude určeno, která překážka bude v daný dostihový den určena pro zkušební skok.

Ve všech dostizích je jezdec povinen po pádu koně a (nebo) jezdce odstoupit z dostihu, pouze ve Velké pardubické stch.c.c. je povoleno po jednom pádu jezdce znovu nasednout a pokračovat v dostihu. Do paddocku je povolen vstup osobám dle příslušných ustanovení dostihového řádu. Osoby, které nebudou mít odpovídající oblečení, budou zástupcem pořadatele nebo členem dostihové komise z prostoru paddocku vykázány.

Po schválení výsledku dostihu je povinností vítězného jezdce a trenéra se zúčastnit předání čestných cen. Jezdec a trenér vítěze Velké pardubické, jsou povinni zúčastnit se tiskové konference po dostihu a závěrečného vyhodnocení. Od všech zúčastněných požadujeme korektní oblečení. Osoby, které nebudou mít korektní oblečení, budou zástupcem pořadatele či členem dostihové komise z prostoru určeného pro předání cen vykázány.


Pořadatel si vyhrazuje právo v případě zranění koně v dostihu rozhodnout o jeho transportu z dráhy po konzultaci se službu konajícím veterinářem.


Omezení počtu startujících koní

Maximální počet startujících koní na pardubické dostihové dráze:

Rovinové dostihy:12 koní
Bumper:16 koní
Proutěné překážky pro 3 leté koně:14 koní
Proutěné překážky pro 4 leté a starší koně:16 koní
Steeplechase:16 koní
Steeplechase cross country vypsané pro 4 leté nebo 4 leté a 5 leté koně:16 koní
Ostatní steeplechase cross country:20 koní
Steeplechase cross-country kat. Listed:25 koní

Upozornění: ustanovení těchto propozic mohou být v průběhu dostihové sezóny změněna rozhodnutím oprávněných orgánů, z důvodů stavu dostihové dráhy apod. Rozhodujícími jsou proto údaje zveřejněné ve Věstníku českého turfu.