Pardubické dostihy

PARDUBICKÉ DOSTIHY nabízejí kombinaci rovinových dostihů s dostihy přes proutěné překážky.

Šest dostihů tohoto mítinku nabízí atraktivní program pro letní podvečer.

Start prvního dostihu v 16:30 hod.
Dostihy ŽIVĚ na programu ČT Sport od 19:10 hod.
STREAM České televize od 16:15 hod.

Loňský premiérový ročník přilákal nejen diváky, ale i dostihové stáje. Pro velký počet koní muselo dokonce dojít k dělení dostihů. Jak to bude letos?


Vstupné na dostihový den je ZDARMA.

Počet návštěvníků bude u vstupu regulován pořadatelskou službou do výše povolené kapacity návštěvnosti sportovních a kulturních akcí.

Akce se koná pod záštitou Nadace pro rozvoj města Pardubic


ČASOVÝ HARMONOGRAM

16:30 – Cena Dostihového spolku a.s.
17:10 – Cena hejtmana Pardubického kraje
17:55 – Cena prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc.
18:40 – Cena společnosti Tipsport
19:20 – Pohár BICZ holding 2021
20:00 – Cena Nadace pro rozvoj města Pardubic


Pravidla vstupu do areálu Pardubického závodiště se řídí v době konání akce platnými všeobecnými hygienickými a protiepidemickými pravidly a vycházejí z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, následující podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

° od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

° od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

° od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Pokud osoba splnění podmínek neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na akci.