Press

AKREDITACE
NA 131. VELKOU PARDUBICKOU SE SLAVIA POJIŠŤOVNOU

Dnem 14. září 2021 je zahájen příjem žádostí o akreditace novináře / fotografa na 131. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou.

Uzávěrka příjmu těchto žádostí je 26. září 2021. Žádosti zaslané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Rozhodnutí o udělení akreditace je plně v kompetenci pořadatele dostihů, který je neuděluje automaticky

Každý žadatel o akreditaci musí být starší 18 let.

O přidělení akreditace rozhoduje výhradně pořadatel, a to na základě řádně vyplněné žádosti o akreditaci fotografa a s podmínkou splnění všech akreditačních podmínek.

Žádost o akreditaci se provádí písemně elektronickou cestou na e-mail: akreditace.ds@gmail.com

Žadatel zasláním žádosti potvrzuje, že se s akreditačními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

Kompletní akreditační pravidla ⇒ ZDE
Formulář žádosti ⇒ ZDE
Etický kodex fotografa ⇒ ZDE

AKREDITACE NA SEZONU 2021

Vzhledem k aktuální epidemické situaci v České republice a průběžně se měnícím opatřením nebudou v letošním roce udělovány celoroční akreditace.

Akreditace médií budou udělovány na každý dostihový den samostatně.

Nejpozději v neděli před termínem konání dostihového dne jsou zájemci o akreditace na daný dostihový den povinni zaslat žádost o udělení akreditace na e-mail: press@zavodistepardubice.cz

Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení
 • název redakce, se kterou spolupracuje
 • kontaktní údaje
 • pozice: novinář či fotograf

Vyrozumění o udělení či neudělení akreditace obdrží žadatel e-mailem po uzávěrce příjmu žádostí.

ZÁKLADNÍ AKREDITAČNÍ PRAVIDLA

 • Věk minimálně 18 let
 • Doložení potvrzení redakce, že pro ni skutečně pracujete
 • Přednostně je akreditace udělována fotografům spolupracujícím s redakcemi veřejnoprávních a oborových médií
 • Akreditaci dostává pouze jeden fotograf za redakci
 • Fotografové v den konání dostihového dne doloží pojištění zodpovědnosti za škodu
 • Všichni jsou povinni se řídit základními etickými pravidly chování a při publikování textů a fotografií zachovávat etickou korektnost
 • Fotografie nelze pořizovat pro komerční účely (prodej, výroba a prodej kalendářů a jiných tiskovin apod.) bez úhrady poplatku ve výši 1000 Kč
 • Akreditovaný fotograf musí před prvním vstupem do dostihové dráhy absolvovat školení o bezpečnosti pohybu v dostihové dráze
 • Akreditovaný fotograf se v dostihové dráze smí pohybovat pouze ve vestě vydané pořadatelem za vratný poplatek ve výši 200 Kč
 • Akreditovaný fotograf vstupuje do dostihové dráhy na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za jakékoliv škody či újmy fotografovi způsobené při jeho pohybu na dostihové dráze ani za škody, které přítomností fotografa na dostihové dráze, ať zaviněné či nikoli, vznikly třetím osobám.
 • Akreditovaný fotograf se potvrzením akreditace zavazuje, že uhradí veškeré jím způsobené škody na majetku a zdraví účastníků dostihového provozu a pořadatele. 
 • Od okamžiku pokynu startérovi se akreditovaný fotograf musí pohybovat pouze v prostoru MIMO VLASTNÍ DRÁHU DOSTIHU a je povinen sledovat průběh dostihu, dodržovat pravidla bezpečného chování v dostihové dráze a dbát veškerých příkazů osob vykonávajících pořadatelskou službu, pracovníků bezpečnostní agentury a Policie ČR.
 • Je striktně zakázáno používání bleskového světla. 
 • Vstup do paddocku je zakázán
 • Vystavení akreditace je bezplatné. 
 • O udělení akreditace rozhoduje pouze pořadatel a její udělení není automatické. V případě porušení pravidel může být akreditace odebrána.


 

Tisková mluvčí Dostihového spolku a.s.
Bc. Kateřina Anna Nohavová
E-mail: press@zavodistepardubice.cz
Tel.: +420 777 065 388