Ustájení

Ustájení pro účastníky dostihů

Ustájení 1 koně – vnitřní box / 1 den – pro účastníky dostihů300 Kč + DPH
Ustájení 1 koně – venkovní box / 1 den – pro účastníky dostihů250 Kč + DPH

V ceně je zahrnuto:

 • ustájení koně v boxu,
 • pilinová podestýlka,
 • osvětlení,
 • použití mycích boxů,
 • voda pro napájení.


Krátkodobé ustájení

Ustájení 1 koně – vnitřní box / 1 den – mimo dostihový den350 Kč
Ustájení 1 koně – venkovní box / 1 den – mimo dostihový den300 Kč

V ceně je zahrnuto:

 • ustájení koně v boxu,
 • podestýlka,
 • osvětlení,
 • použití mycích boxů,
 • voda pro napájení.


Ostatní služby

Použití cvičných skoků za 1 koně / 1 den360 Kč
Použití pískového kolbiště za 1 koně / 1 den300 Kč
Sedlání v boxu60 Kč
Zkoušky způsobilosti ke startu z boxů0 Kč

Tento ceník se nevztahuje na akce, kde jsou poplatky stanoveny propozicemi! Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Koně ustájené v areálu Dostihového závodiště se musí podřídit pokynům zaměstnanců Dostihového spolku a.s.

Sankce

Za nedovolené ustájení koně v nepřiděleném boxu500 Kč
Za vjezd do areálu DS bez platných veterinárních dokladů1.000 Kč
Za nerespektování zásad pro pohyb koní na travnatých plochách2.000 Kč
Za použití skoků bez povolení správce dráhy2.000 Kč
Za kouření a použití otevřeného ohně v areálu stájí1.000 Kč
Za parkování vozidla mimo vyhrazené plochy500 Kč
Za nepovolené vjetí vozidel do areálu stájí1.000 Kč
Za volné pobíhání psů v areálu DS500 Kč
Za porušování směrnic/provozního řádu nebo využití jiné než zaplacené službyod 500 Kč
do 10.000 Kč

V případě opakovaného porušení směrnic a provozního řádu nebude viníkovi povolena možnost využití poskytovaných služeb.

Provozní řád – areálu stájí

 1. Ve stájích lze ustájit koně pouze po schválení správcem stájí.
 2. Ustájený kůň musí splňovat platné veterinární podmínky pro ustájení.
 3. Pro ustájení koně lze používat pouze box přidělený správcem stájí.
 4. Provozní doba stájí je stanovena od 6,00 do 18,00 hod. Pokud není rozpisem stanoveno jinak.
 5. Majitel koní je povinen určit odpovědného ošetřovatele, na kterého bude zajištěn kontakt a který bude v případě potřeby vyrozuměn.
 6. Ošetřovatelé jsou povinni udržovat pořádek ve stájích a v jejich okolí, na všech místech, která byla koňmi znečištěna.
 7. Dále jsou ošetřovatelé povinni hnůj vyvážet pouze na určené místo.
 8. V celém areálu stájí platí zákaz vjezdu všech motorových vozidel (výjimky povoluje v nutných případech správce stájí).
 9. V celém areálu stájí platí zákaz kouření.
 10. V celém areálu stájí je zákaz volného pohybu psů.
 11. Po ukončení ustájení je majitel povinen předat stáje a boxy správci stájí vyčištěné (pokud není jiná dohoda se správcem stájí).
 12. Majitel koní je povinen v případě potřeby uvolnit stáje a boxy minimálně 36 hodin před oficiálním začátkem akce (pokud není jiná dohoda se správcem stájí).
 13. Veškeré požadavky, nedostatky a vzniklá poškození je nutno řešit se správcem stájí.
 14. Pohyb koní není dovolen po centrální asfaltové komunikaci a přilehlých plochách.
 15. Pohyb koní není povolen v dráze po jakýchkoliv travnatých plochách (pokud není jiná dohoda se správcem dráhy).
 16. Není povoleno bez souhlasu správce stájí připojovat jakékoliv elektrické spotřebiče v prostoru stájí.
 17. Do kontejnerů určených pro odpad je povoleno ukládat pouze odpad související s provozem stájí.
 18. Pokud nebudou dodržována ustanovení Provozního řádu, budou uloženy finanční sankce.

Směrnice pro provoz stájí v dostihových dnech

 1. Vjezd koní do areálu DS je povolen pouze branou č.5 ( služební vjezd-vjezd pro koně).
 2. Před složením koní předloží trenér příslušné doklady veterináři a projde s koňmi fyzickou veterinární kontrolou. Po jeho schválení v kanceláři dostihového tajemníka nahlásí případné změny.
 3. V určených prostorách složí koně a v kanceláři stájí upřesní boxy pro ustájení koní.Oproti záloze obdží na požádání klíče od stájí. Všechny koně mají automaticky ustájení. Placení probíhá přes zúčtovací centrum. Nebude povoleno stání koní na přepravnících na parkovišti.
 4. Je zakázáno vjíždět s jakýmikoliv vozidly a skládat koně v prostoru stájí.
 5. Vodění koní před a po dostihu je povoleno pouze v uzavřeném prostoru stájí.
 6. Trenéři si vyzvednou startovní čísla v prostoru šaten jezdců u určeného pracovníka proti podpisu. čísla jsou na jedno použití –  neodevzdávají se.
 7. Po opuštění stájí, nejpozději hodinu po ukončení posledního dostihu dostihového dne odevzdají klíče se zámky u správce stájí a bude jim vrácena záloha.
 8. Případný další pobyt koní ve stájích je třeba dohodnout se správcem stájí.

Kontakty

MVDr. Jiří Janda
M: +420 773 757 625
Správce dráhy – dostihové a sportovní tréninky
Správce stájí
Zkoušky z boxů