Tréninky a ustájení

Pardubické závodiště umožňuje v době mimo konání jiných akcí tréninky dostihových a dalších koní dle stanovených pravidel. Tréninky jsou možné pouze po dohodě se správcem dostihové dráhy.

Ceník služeb:

službacena vč. DPH
Použití travnaté dostihové dráhy (ovál) za 1 koně/1 den600,- Kč
Použití překážkové dostihové dráhy za 1 koně/1 den600,- Kč
Použití cvičných skoků za 1 koně/1 den (včetně military)500,- Kč
Použití pískového kolbiště za 1 koně/1 den300,- Kč
Ustájení – dostihový den600,- Kč
Ustájení – ostatnídle dohody
Sedlání v boxu60,- Kč
Zkoušky způsobilosti ke startu z boxůzdarma

Tento ceník se nevztahuje na akce, kde jsou poplatky stanoveny propozicemi! Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Koně ustájené v areálu Pardubického závodiště se musí podřídit pokynům zaměstnanců Dostihového spolku a.s.

V ceně ustájení je zahrnuto:

 • ustájení koně v boxu,
 • pilinová podestýlka,
 • osvětlení,
 • použití mycích boxů,
 • voda pro napájení.

Sankce

Za nedovolené ustájení koně v nepřiděleném boxu500,- Kč
Za vjezd do areálu DS bez platných veterinárních dokladů1.000,- Kč
Za nerespektování zásad pro pohyb koní na travnatých plochách2.000,- Kč
Za použití skoků bez povolení správce dráhy2.000,- Kč
Za kouření a použití otevřeného ohně v areálu stájí1.000,- Kč
Za parkování vozidla mimo vyhrazené plochy500,- Kč
Za nepovolené vjetí vozidel do areálu stájí1.000,- Kč
Za volné pobíhání psů v areálu DS500,- Kč
Za porušování směrnic/provozního řádu nebo využití jiné než zaplacené služby500 – 10.000,- Kč

V případě opakovaného porušení směrnic a provozního řádu nebude viníkovi povolena možnost využití poskytovaných služeb.

Provozní řád – areálu stájí

 1. Ve stájích lze ustájit koně pouze po schválení správcem stájí.
 2. Ustájený kůň musí splňovat platné veterinární podmínky pro ustájení.
 3. Pro ustájení koně lze používat pouze box přidělený správcem stájí.
 4. Provozní doba stájí je stanovena od 6,00 do 18,00 hod. Pokud není rozpisem stanoveno jinak.
 5. Majitel koní je povinen určit odpovědného ošetřovatele, na kterého bude zajištěn kontakt a který bude v případě potřeby vyrozuměn.
 6. Ošetřovatelé jsou povinni udržovat pořádek ve stájích a v jejich okolí, na všech místech, která byla koňmi znečištěna.
 7. Dále jsou ošetřovatelé povinni hnůj vyvážet pouze na určené místo.
 8. V celém areálu stájí platí zákaz vjezdu všech motorových vozidel (výjimky povoluje v nutných případech správce stájí).
 9. V celém areálu stájí platí zákaz kouření.
 10. V celém areálu stájí je zákaz volného pohybu psů.
 11. Po ukončení ustájení je majitel povinen předat stáje a boxy správci stájí vyčištěné (pokud není jiná dohoda se správcem stájí).
 12. Majitel koní je povinen v případě potřeby uvolnit stáje a boxy minimálně 36 hodin před oficiálním začátkem akce (pokud není jiná dohoda se správcem stájí).
 13. Veškeré požadavky, nedostatky a vzniklá poškození je nutno řešit se správcem stájí.
 14. Pohyb koní není dovolen po centrální asfaltové komunikaci a přilehlých plochách.
 15. Pohyb koní není povolen v dráze po jakýchkoliv travnatých plochách (pokud není jiná dohoda se správcem dráhy).
 16. Není povoleno bez souhlasu správce stájí připojovat jakékoliv elektrické spotřebiče v prostoru stájí.
 17. Do kontejnerů určených pro odpad je povoleno ukládat pouze odpad související s provozem stájí.
 18. Pokud nebudou dodržována ustanovení Provozního řádu, budou uloženy finanční sankce.

Směrnice pro provoz stájí v dostihových dnech

 1. Vjezd koní do areálu DS je povolen pouze branou č.5 ( služební vjezd-vjezd pro koně).
 2. Před složením koní předloží trenér příslušné doklady veterináři a projde s koňmi fyzickou veterinární kontrolou. Po jeho schválení v kanceláři dostihového tajemníka nahlásí případné změny.
 3. V určených prostorách složí koně a v kanceláři stájí upřesní boxy pro ustájení koní. Oproti záloze obdrží na požádání klíče od stájí. Všechny koně mají automaticky ustájení. Placení probíhá přes zúčtovací centrum. Nebude povoleno stání koní na přepravnících na parkovišti.
 4. Je zakázáno vjíždět s jakýmikoliv vozidly a skládat koně v prostoru stájí.
 5. Vodění koní před a po dostihu je povoleno pouze v uzavřeném prostoru stájí.
 6. Trenéři si vyzvednou startovní čísla v prostoru šaten jezdců u určeného pracovníka proti podpisu.
 7. Po opuštění stájí, nejpozději hodinu po ukončení posledního dostihu dostihového dne, odevzdají klíče se zámky u správce stájí a bude jim vrácena záloha.
 8. Případný další pobyt koní ve stájích je možný pouze po dohodě se správcem stájí.

Kontakty

Václav Žižka
M: +420 776 637 845
E: zizka@zavodistepardubice.cz
Hlášení tréninků na dostihové dráze a sportovních kolbištích.
Správce stájí a dostihové dráhy
Zkoušky z boxů