Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

DOSTIHOVÉHO ZÁVODIŠTĚ V PARDUBICÍCH

I. Vlastníkem dostihového závodiště v Pardubicích, včetně nemovitostí se zde nacházejících je město Pardubice. Na základě smlouvy o nájmu má celý areál závodiště pronajatý Dostihový spolek a.s. Pardubice, Pražská 607. IČO:48155110

Dostihové závodiště je určeno především k pořádání dostihových závodů koní. K zajištění klidného průběhu pořádaných akcí zřizuje pořadatel pořadatelskou službu, které jsou provozním řádem, stejně jako návštěvníkům stanoveny práva a povinnosti.

II. Přístup do areálu dostihového závodiště je obecně povolen veřejnosti, a to v čase otevírací doby.

V době pořádání akcí mají přístup do areálu pouze osoby nájemce areálu a osoby fyzické či právnické s povolením odpovědné osoby nájemce, dále pak osoby, které řádně zaplatily vstupné, případně mají ke vstupu pořadatelem uznané oprávnění pro vstup, dodržují provozní řád závodiště a respektují práva ostatních návštěvníků. Vstup i odchod je povolen pouze místy k tomu určenými. Vstup se zbraní je do areálu závodiště zakázán.

V areálu platí pro motorová vozidla maximální povolená rychlost 20 km/h.

III. Pořadatel má právo nepovolit vstup do areálu osobám či skupinám osob, pokud z jejich chování, nesených, držených či skrytých předmětů, či jiných okolností je zjevné, že mají v úmyslu mařit hladký průběh akce. Tyto osoby je pořadatel rovněž oprávněn vykázat z areálu dostihového závodiště bez náhrady vstupného.

IV.V areálu závodiště je rovněž přísný zákaz vylepování a umísťování jakýchkoliv reklamních, inzertníchči jiných materiálů bez výslovného svolení pořadatele. V případě zjištěného překročení uvedeného zákazu bude požadována úhrada nákladů spojených s odstraněním nepovolených materiálů, dále potom náhrada vzniklé škody.

V.V areálu závodiště je přísný zákaz volného pobíhání psů.

VI.V areálu závodiště je přísný zákaz uzavírání jakýchkoliv sázek mimo oficiální sázkové pokladny. Osoby, u kterých je odůvodněné podezření, že nepovolené sázky organizují či přijímají, budou vykázány ze závodiště bez náhrady vstupného.

VII.V areálu dostihového závodiště je povolen volný pohyb pouze mimo vyhrazené prostory v souladu se zakoupenou vstupenkou. Mimo vyhrazené prostory je chování návštěvníků omezeno pouze obecně příslušnými zákonnými ustanoveními a pravidly dobrých mravů. Do vyhrazených prostorů je vstup omezen a podléhá zvláštnímu režimu povolení vstupu.

Vyhrazené prostory jsou:

a) prostor dostihové dráhy

b) prostor stájí

c) prostor paddocku

d) prostor vyhrazený pro sdělovací prostředky

e) další prostory určené pořadatelem podle momentální situace

VIII.Za klid a pořádek na dostihovém závodišti zodpovídá v plném rozsahu pořadatel. Pořadatel má právo požadovat od návštěvníků dostihového závodiště dodržování provozního řádu, uvolnění vyhrazených prostor, dodržování pokynů pořadatelské služby, která má právo přiměřeným způsobem plnění vynucovat. Při nerespektování provozního řádu a pokynů pořadatelské služby má pořadatel právo návštěvníka, popřípadě skupinu návštěvníků z areálu dostihového závodiště vykázat bez náhrady vstupného.

IX. Za případné škody způsobené návštěvníkům postupem pořadatelské služby odpovídá pořadatel podle obecných ustanovení a odpovědnosti za škodu v souladu s ustanovením § 420 a následujících občanského zákona. Nenese však zodpovědnost za škodu, kterou si návštěvník zavinil svým chováním a jednáním v rozporu s provozním řádem závodiště. Za škodu způsobenou na majetku Města Pardubice, případně Dostihového spolku a.s. odpovídá osoba, která ji způsobila, či měla na vzniku škody podíl, podle obecných ustanovení o náhradě škody podle občanského zákona. 

X. Podnájemci, fyzické a právnické osoby se zavazují dodržovat v prostorech areálu závodiště protipožární a bezpečnostní předpisy v souladu s platnou legislativou a rovněž ostatní právní normy vztahující se k jejich činnosti.