INFORMACE pro účastníky dostihového provozu pro dostihové dny 25. a 26. června

Níže uvedené podmínky jsou platné pro oba dostihové dny konané na Pardubickém závodišti v termínech 25. a 26. června. Pro každý dostihový den je nutné předložit samostatný jmenný přehled účastníků a po oba dny se prokázat níže uvedenými požadovanými doklady.

Všichni jezdci, trenéři, členové realizačních týmů, rozhodčí, pořadatelé a další osoby účastnící se sportovní akce jsou povinni doložit jednu z následujících variant:

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Vstup do areálu závodiště je umožněn těmto osobám:

 • Jezdci na koních startujících v den konání akce
 • Trenéři a vodiči nebo ošetřovatelé koní startujících v den konání akce (ke každému koní max. 1 vodič)
 • Majitel koně startujícího v den konání akce, nebo jeho zástupce, vždy v počtu 1 osoba
 • Řidiči dopravních prostředků přepravujících koně na akci
 • Funkcionáři Jockey Clubu ČR, kteří vykonávají z pověřené své funkce
 • Pracovníci organizátora akce
 • Oficiální fotograf Jockey Clubu ČR, organizátora akce a akreditovaní novináři

Trenéři koní startujících v den konání akce jsou POVINNI zaslat na e-mailovou adresu tereza.strakova.belas@gmail.com nejpozději v termínu OSK jmenný seznam účastníků, který bude obsahovat:

 • Jméno trenéra
 • Jméno vodiče či ošetřovatele startujícího koně
 • Jméno řidiče
 • Jméno majitele či jeho zástupce

Na základě toho seznamu budou účastníci akce vpuštěni do areálu akce a označeni barevnou páskou vydanou organizátorem akce. U vstupu do areálu všichni doloží výše uvedené doklady.

V případě účasti na obou dostihových dnech prosíme o dodání dvou seznamů s jasně označeným datem konání.

Vjezd pro koně a realizační týmy je zadní (svítkovskou) bránu.

V pátek 25. června bude brána pro vjezd koní otevřena od 12:00 hod.

V sobotu 26. června bude brána pro vjezd koní otevřena od 6:00 hod.

Pravidla pro pohyb účastníků v areálu závodiště

 • Jezdci, trenéři, vodiči a ošetřovatelé koní, majitel se mohou pohybovat pouze v prostoru stájí, paddocku a dostihové dráhy
 • Do paddocku smí vstupovat trenéři, vodiči a majitel pouze v případě startu jím připravovaného koně v daném dostihu
 • Pro sledování dostihu jsou trenérům, vodičům a majiteli startujícího koně vyhrazeny tribuny E a F, mezi jednotlivými místy k sezení musí být rozestup minimálně jednoho sedadla a mezi řadami s obsazenými sedadly musí být vynechána jedna řada.

Pro účastníky dostihového provozu bude k dispozici občerstvení v prodejním stánku mezi stájemi a tribunou F, případně v ostatních stravovacích kioscích. Na tribuně je zakázáno konzumovat občerstvení včetně nápojů.

V případě jakýchkoli změn budeme obratem informovat na všech komunikačních kanálech.

Děkujeme za dodržování pravidel a zodpovědný přístup.

Dostihový spolek a.s.
Pardubice, 17. června 2021