Stánkový prodej

Doba prodeje: od 9:00 do 18:00 hodin

Na dostihovém závodišti je povolen stánkový prodej:

  • jezdeckého zboží
  • hraček
  • suvenýrů
  • oděvů
  • módních doplňků, atd.

Prostor na dostihovém závodišti lze také pronajmout za účelem prezentace.

Cena

Pronájem prodejní plochy dle zóny umístění800 – 1 200,-  Kč/m2
Pronájem prezentační plochy dle zóny umístění800 – 1 200,-Kč /m2

Uvedené ceny jsou bez DPH. * 
Ceny jsou platné po celý víkend s Velkou pardubickou

Kontaktní email: obchodnioddeleni@zavodistepardubice.cz

Prodej zboží bez pevného prodejního místa (tzn. pochůzka) je ZAKÁZÁN.

Každý prodejce si může pronajmout libovolný počet ploch. Při kratší prodejní době než je stanovena doba prodej se poplatek nekrátí ani nevrací.

Prodejní stánky mohou být umístěny pouze na místě k tomu určeném podle pokynů zástupce pořadatele.

Vjezd do areálu, převzetí pronajatého prostoru, stavba stánku a převzetí vstupních a vjezdových karet probíhá vždy v rámci instalačních dnech a hodinách (bude upřesněno)

Registrace a přidělení plochy

Objednavatel zašle nejpozději do 6. 9. 2021 na adresu pořadatele dvě (2) vyplněná a potvrzená vyhotovení přihlášky (viz odkaz níže)

O umístění plochy a jejím rozsahu rozhoduje pořadatel, s přihlédnutím k žádosti objednavatele vyjádřené v objednávce, který si zároveň vyhrazuje právo po dohodě s objednavatelem jím požadovanou plochu přiměřeně zvětšit, zmenšit či jinak uzpůsobit plochu. Objednavatel se zavazuje, velikost a umístění přidělené plochy, respektovat a zaplatit.

Platební podmínky

Potvrzení objednávky plní funkci dohody o ceně a dalších podstatných náležitostech smlouvy ve smyslu §1746, odst. 2 občanského zákoníku. Objednavatel obdrží potvrzení objednávky s fakturou. Faktura s vyúčtovanou cenou za objednanou plochu bude vystavena nejdéle 13. 9. 2021. Cena za objednanou plochu bude připsána nejpozději do 27. 9. 2021 na bankovní účet pořadatele č. ú. 1732107/0300 nebo zaplacena hotově na pokladně pořadatele v místě jeho sídla, uhrazena je až tímto připsáním nebo úhradou na pokladně.

Povinnosti objednavatele

Objednavatel je povinen mít u sebe po celou dobu kdy se bude zdržovat v areálu potřebné doklady (potvrzenou kopii závazné objednávky, fakturu a doklad o zaplacení). Objednavatel je povinen ve stanoveném čase umístit stánek na příslušné místo, které mu bude přiděleno odpovědným zástupcem pořadatele na místě. Objednavatel bere na vědomí, že uspořádání a provoz stánku nesmí rušit činnost dalších prodejců a návštěvníků akce, odporovat dobrým mravům nebo veřejnému pořádku, že je povinen řídit se rozumnými pokyny pořadatele a také, že každý další započatý metr čtvereční, včetně reklamních, propagačních poutačů či stojanů s vystaveným zbožím je účtován za částku 1 000,- Kč bez DPH a že k obsazení jakéhokoli dalšího prostoru těmito poutači či stojany nad rámec vymezeného prostoru stánku potřebuje předchozí písemný souhlas pořadatele, přičemž za písemnou formu se pro tento případ nepokládá elektronická komunikace. Po skončení zásobování zaparkuje objednavatel své vozidlo/-a na pořadatelem k tomu určeném místě. Objednavatel se zavazuje, že nebude v místě pronajaté plochy, ani za její hranicí, zatloukat do země ve vzdálenosti min. 1m od sloupu venkovního osvětlení žádné předměty a že jakékoli předměty bude zatloukat maximálně do hloubky 30 cm. Objednavatel ručí za to, že jeho veškeré elektrické zařízení má platnou revizní zprávu a není v rozporu s platnými normami ČSN a EN. Objednavatel odpovídá pořadateli za jakoukoli škodu nebo změny, které v pronajaté ploše v době nájmu vzniknou a je povinen uvést plochu do původního stavu (na vlastní náklady nebo po souhlasu pořadatele škodu uhradit).Objednavatel nesmí přenechat k
užívání či podnajmout přidělenou plochu třetí osobě.

Bezpečnostní předpisy

Objednavatel má v zájmu zachování bezpečnosti povinnost sledovat okolí pronajaté plochy se zaměřením na odložené tašky a neznámé předměty. V případě jejich výskytu s nimi nemanipulovat a na jejich výskyt upozornit příslušníky Police ČR nebo v místě akce přítomné pracovníky bezpečnostní služby.

Objednavatel je povinen umožnit pyrotechnickou prohlídku pronajaté plochy i svého zboží při zásobování i v místě prodeje (včetně vozidla zásobování).

V areálu se nesmí používat ani skladovat žádné jedovaté, hořlavé, výbušné a jiné nebezpečné látky a kapaliny.

Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel se zavazuje předat Objednateli pronajatou plochu ve stavu způsobilém pro realizaci účelu, který je uveden v závazné objednávce a zavazuje se zajistit objednateli plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním pronajaté plochy dle objednávky a těchto všeobecných podmínek účasti.

Pořadatel má právo provést prohlídku pronajaté plochy za účelem kontroly, zejména zda ji objednatel užívá v souladu s všeobecnými podmínkami účasti. Objednatel je povinen uvedenou prohlídku Pořadateli umožnit.

Pořadatel neodpovídá za případné výpadky médií způsobené přetížením či vyšší mocí, také neručí za ztráty, odcizení, poškození ani zničení zboží, zařízení a dopravních prostředků objednavatele.

Storno poplatek

Pokud objednavatel zruší účast na 131. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou po podpisu závazné objednávky, je povinen uhradit pořadateli stornopoplatek ve výši 50% z celkové ceny za užívání přenechané plochy. Jestliže objednavatel zruší účast po 1. 10. 2021, stornopoplatek odpovídá ceně v plné výši za užívání přenechané plochy, jak by byla účtována v případě jeho účasti dle objednávky.
 

Všeobecná ustanovení

Objednavatel je povinen respektovat pokyny zaměstnanců Pořadatele, přítomných pracovníků bezpečnostní služby a Policie ČR. Objednavatel bere na vědomí, že jeho pohyb na dostihovém závodišti, stejně i tak pohyb jeho pracovníků je možný pouze ve stanovený čas. Nocování v areálu závodiště je možné pouze po předchozí domluvě a uděleném písemném souhlasu zástupce pořadatele a na vlastní odpovědnost. Jakékoliv porušení všeobecných podmínek účasti opravňuje pořadatele uložit objednavateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, tuto smluvní pokutu je pořadatel oprávněn uložit za každé jednotlivé porušení zvlášť a tedy i opakovaně nebo jej po prvním napomenutí okamžitě bez nároku na náhradu vzniklé škody vykázat z areálu závodiště. Objednavatel bere toto na vědomí a zavazuje se k úhradě takto uložených smluvních pokut a rovněž k tomu, že příkaz k opuštění areálu závodiště uložený dle tohoto odstavce okamžitě uposlechne a areál bezodkladně opustí.

Nárokem pořadatele na smluvní pokutu či stornopoplatky dle těchto všeobecných podmínek účasti není ani v části případně převyšující tuto pokutu vyloučen jeho nárok na náhradu případně vzniklé škody, který se uplatní vedle tohoto nároku, ani jakékoli jeho jiné případně vzniklé nároky.